คอมพิวเตอร์


การใช้แอพพลิเคชันฝึกพิมพ์ดีด

        12 ไฟล์ 50 นาที ฟรี
     

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

        10 ไฟล์ 3 ชั่วโมง 21 นาที ฟรี
     

สอน MS Excel โดยศิวัช

        10 ไฟล์ 37 นาที ฟรี
     

สอน MS Excel

        11 ไฟล์ 2 ชั่วโมง 6 นาที ฟรี
     

สอน MS Access อย่างง่าย

        7 ไฟล์ 1 ชั่วโมง 34 นาที ฟรี
     

Count, Counta, Countif - Excel

        1 ไฟล์ 5 นาที ฟรี
     

การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร - Excel

        1 ไฟล์ 5 นาที ฟรี
     

การกำหนดระยะบรรทัด MS Word

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร MS Word

        1 ไฟล์ 5 นาที ฟรี
     

การคัดลอกและย้ายข้อความ MS Word

        1 ไฟล์ 3 นาที ฟรี
     

การจัดการแผ่นงานหรือ worksheet - Excel

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

Google form สมัครเรียน

        1 ไฟล์ 11 นาที ฟรี
     

การตัดเกรดใน Excel

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี - Excel

        3 ไฟล์ 46 นาที ฟรี
     

การป้อนข้อมูลใน -Excel

        1 ไฟล์ 4 นาที ฟรี
     

การพิมพ์อักษรศิลป์ แผ่นพับ รูปวาด Drop Cap หัวข้อย่อย MS Word

        1 ไฟล์ 9 นาที ฟรี